http://boonrod1.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

กระดานสนทนา

 ทำเนียบป.โท รุ่น 7

 รวมรูปภาพ

กลุ่มกศ.นอกระบบ กศน.ชัยภูมิ

 ติดต่อเรา

บริการ

ผลงานวิชาการ

บทความ กศน.

เกร็ดความรู้

กฎ ระเบียบ

ปฎิทิน

« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2010
อัพเดท30/11/2018
ผู้เข้าชม64,434
เปิดเพจ85,218
iGetWeb.com
AdsOne.com

การศึกษาความสามารถและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูกศน. สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

การศึกษาความสามารถและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูกศน. สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อเรื่อง      การศึกษาความสามารถและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูการศึกษานอกระบบ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
ผู้วิจัย         นายบุญรอด  แสงสว่าง
หน่วยงาน   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
ปีที่ศึกษา    พ.ศ. 2555

                                                                                           บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถและความต้องการในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูการศึกษานอกระบบ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ชัยภูมิ และจำแนกตามเพศ  ประสบการณ์ทำงานประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเวลาที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูการศึกษานอกระบบ   สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ชัยภูมิ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555   จำนวน 160 คน  กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซีและมอร์แกน  ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง  โดยการสุ่มอย่างง่าย  ด้วยวิธีจับฉลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 35 ข้อ และเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  จำนวน 40 ข้อ   มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง 0.26-0.80  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          ผลการวิจัยพบว่า
             1.  ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน   พบว่า  ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการติดต่อสื่อสารและการสืบค้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสื่อการเรียนรู้หรือช่วยในการทำ งาน   ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวัดผลประเมินผล  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
             2.  ครูเพศชายและครูเพศหญิง  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้งครูเพศชายและครูเพศหญิง  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการติดต่อสื่อสารและการสืบค้น  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสื่อการเรียนรู้หรือช่วยในการทำงาน ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวัดผลประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและครูที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการติดต่อสื่อสารและการสืบค้น  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสื่อการเรียนรู้หรือช่วยในการทำงาน  ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวัดผลประเมินผล  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และครูที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการติดต่อสื่อสารและการสืบค้น  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวัดผลประเมินผล  ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสื่อการเรียนรู้หรือช่วยในการทำ งาน  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  ครูที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 5 ปี ครูที่มีประสบการณ์ทำงานระหว่าง 6-10 ปี และครูที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ทั้งครูที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 5 ปี  และครูที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการติดต่อสื่อสารและการสืบค้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสื่อการเรียนรู้หรือช่วยในการทำงาน  ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวัดผลประเมินผล  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  และครูที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ เตรียมสื่อการเรียนรู้หรือช่วยในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา  คือ ด้านการติดต่อสื่อสารและการสืบค้น  ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวัดผลประเมินผล  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  ครูที่มีประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 10 ปี  ครูที่มีประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกิน 5 ปี และครูที่มีประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง 6-10 ปี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า ทั้งครูที่มีประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 10 ปี  ครูที่มีประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกิน 5 ปี    และครูที่มีประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง  6-10 ปี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการติดต่อสื่อสารและการสืบค้น  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา  คือ  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสื่อการเรียนรู้หรือช่วยในการทำ งาน   ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวัดผลประเมินผล  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  ครูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน  และครูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง 1-2 ชั่วโมงต่อวัน  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อยู่ในระดับปานกลาง   ส่วนครูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย   เมื่อพิจารณารายด้าน   พบว่า  ทั้งครูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน  ครูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง 1-2 ชั่วโมงต่อวัน  และครูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการติดต่อสื่อสารและการสืบค้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสื่อการเรียนรู้หรือช่วยในการทำงาน  ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวัดผลประเมินผล  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
             3.  ครูส่วนใหญ่ มีความต้องการรับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ  ด้านเทคนิคการติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา วิธีการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ วิธีการสร้างเว็บไซต์ด้วยเว็บสำเร็จรูป วิธีการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  วิธีการใช้งานโปรแกรมแสดงผลสื่อมัลติมีเดีย  และวิธีการใช้โปรแกรมสร้างสื่อ CAI  ตามลำดับ 

view

 หน้าแรก

 บทความ

กระดานสนทนา

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view